Használati feltételek

A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

Bevezető

Ezt a honlapot a Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.) üzemelteti. Noha a honlapon található, a Henkel AG & Co. KGaA (a Henkel vállalatcsoport anyacége) cégre, a Henkel leányvállalataira (így a Henkel Magyarország Kft.-re; a továbbiakban: Henkel), illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalansága és hibátlansága nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Henkel nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

A honlap használatával a látogatónak korlátozás illetve fenntartás nélkül elfogadnia a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI VAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI VAGY LAKÓI ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET KÉRJÜK, HOGY KERESSÉK FEL A HENKEL HELYI HONLAPJÁT VAGY A HENKEL AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATAINAK A HONLAPJAIT!

A honlap Használatának Általános Feltételei

1. Szerzői jog


A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Henkel Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a Henkel sajtófotók kivételével), vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak a Henkel előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Henkel rendelkezik.

A Henkel sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A Henkel sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Henkel Magyarország Kft. Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

© 2017 Henkel Magyarország Kft., Budapest. Minden jog fenntartva.

2. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat


A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz „hyperlinkeket”) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Henkel nem ismeri. A Henkel mindössze lehetővé teszi ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja e honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ezeken az oldalakon található állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

a. A Henkel honlapjáról hyperlinkeken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

b. A Henkel nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

c. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott szereplő ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Henkel és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elért, az ügylettel érintett szállító általános üzleti feltételeit.

d. Az e 3. pont alatti jognyilatkozat a henkel.com honlapon szereplő valamennyi linkre, továbbá bármely olyan honlap tartalmára vonatkozik, amelyre a felhasználó a linkek használatával eljut.

3. Általános jognyilatkozat


A honlap oldalain megjelenő Henkel ovális logója és valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a Henkel AG & Co. KGaA, leányvállalatai, licencadói bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokba ütközik.

A Henkel honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár okától függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik. A Henkel szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése következtében beálló kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítés teljes összege az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Henkel termékfelelősségre vonatkozó hatályos jogszabály vagy bármilyen vállalt szavatossága alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Henkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a Henkel honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

A Henkel nem garantálja, hogy a Henkel honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

4. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok


A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

5. Henkel termékek


A honlapon bemutatott márkák / termékek a Henkel világszerte működő vállalatai által kínált egyes termékei. A Henkel nem garantálja, hogy a bemutatott termék Magyarországon is kapható.

6. Véleményezési és értékelési funkció használati feltételei

Azzal, hogy a felhasználó a Henkel Magyarország Kft. (a továbbiakban „Henkel”) weboldalán használja a Véleményezési és értékelési funkciót elfogadja a jelen Használati feltételeket és kijelenti, hogy:

 • a felhasználó a Tartalom egyedüli szerzője és a Tartalomhoz fűződő esetleges szellemi tulajdonjog szintén felhasználót illeti;
 • a Tartalom felhasználási jogát ideértve különösen annak nyilvánosságra hozatalára és más weboldalakon, a Henkel közösségi oldalain, kiadványaiban való megjelenítésére vonatkozó jogot, felhasználó, annak közlésével ingyenesen átengedi Henkel részére;
 • az általa közzétett tartalom a valóságnak megfelel;
 • elmúlt 18 éves.


Továbbá kijelenti, hogy nem tölt fel olyan Tartalmat,

 •  amelyről tudja, hogy valótlan, téves vagy félrevezető;
 • amely sérti harmadik fél szerzői jogát, vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, üzleti titkát, illetve a nyilvánossághoz vagy valamely személyhez fűződő jogát;
 • amely sért valamely hatályos jogszabályt (ideértve, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelemre, a tisztességtelen verseny tilalmára, az egyenlő bánásmódra vagy a megtévesztő reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket);
 • amely, rágalmazó, becsületsértő, gyűlöletkeltő, sértő, fenyegető, zaklató vagy diszkriminatív akár faji, vallási vagy más alapon;
 • amelyért díjazást vagy bármilyen más ellenszolgáltatást kapott;
 • amely tartalmaz bármilyen olyan információt, amely fizikai címekre, e-mail címekre, elérhetőségekre vagy telefonszámokra utal;
 • amely számítógépes vírusokat vagy más potenciálisan káros számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaz.


A Tartalom feltöltésével a felhasználó a Tartalom felhasználási jogát, ideértve különösen annak nyilvánosságra hozatalához, más weboldalakon, a Henkel közösségi oldalain, kiadványaiban való megjelenítéséhez fűződő jogot ingyenesen átengedi Henkel részére. Az átengedett felhasználási jogok közé tartozik többi között a Tartalom felhasználása a Henkel kozmetikai termékeinek reklámozására, ideértve azt is, hogy a Tartalmat Henkel harmadik fél, így különösen kiskereskedők és online áruházak rendelkezésére bocsássa. Henkel a Tartalmat, annak eredeti jelentésének torzulása nélkül szerkeszteni is jogosult, például lerövidítheti. Henkel és harmadik fél közzétételkor nem kötelesek megnevezni a Tartalom szerzőjét.
Henkel ezeket a Tartalomhoz fűződő jogokat átruházhatja vagy licencbe adhatja kapcsolt vállalkozásainak is.

A Tartalom feltöltésével felhasználó kijelenti, hogy a Tartalomhoz fűződő jogok teljes egészében őt illetik, és jogosult különösen a Tartalmat az értékelése részeként közölni és a fent felsorolt jogokat a Henkelre átruházni.

Amennyiben harmadik fél a Tartalom feltöltése és/vagy felhasználása miatt (különösen a személyhez fűződő jogok, szerzői jogok, védjegyjogok vagy kiegészítő szerzői jogok megsértése miatt) igényt támaszt Henkellel szemben, a felhasználó köteles mentesíteni Henkelt a harmadik személy által támasztott igényektől.

A felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az általa megadott felhasználónév a feltöltött Tartalommal együtt közzétételre kerüljön. Miután a felhasználó feltöltötte a Tartalmat, annak tényleges megjelenése késéssel, a Tartalom ellenőrzését követően jelenik majd meg. A Henkel fenntartja magának a jogot, hogy ne tegye közzé és törölje a már közzétett olyan Tartalmakat, amelyek nem felelnek meg a jelen Használati feltételeknek vagy annak 1. sz. mellékleteként csatolt Moderálási szabályzatnak.

Alkalmazandó jog; rendelkezések egysége

A jelen Használati feltételekre, valamint a felhasználók és a Henkel közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. Amennyiben a Használati feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hiányos vagy érvénytelen rendelkezéseket olyan rendelkezéssel kell kiegészíteni vagy helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hiányos rendelkezés eredeti céljához.

Vegyes rendelkezések


Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó, tekintet nélkül az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó egyezményében foglalt rendelkezésekre, amelyeknek az Általános használati feltételekre történő alkalmazását kifejezetten kizárjuk. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely magyar bíróság illetékes. Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.

1. Melléklet

MODERÁCIÓS SZABÁLYZAT


Az oldalunkon, megbízásunkból a Bazaarvoice, Inc. (10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA) moderálja a termékeinkkel kapcsolatosan adott véleményeket, hozzászólásokat, tartalmakat (továbbiakban együtt Tartalom).

A moderálás az alábbi szabályok mentén történik.

Elutasításra kerülnek az alábbi Tartalmak:

 • Agresszív, megfélemlítő, megtévesztő, provokatív, erőszakos, sértő, rágalmazó, bántó, szexualitással, kábítószerrel kapcsolatos Tartalmak;
 •  Gyermek bántalmazására, pornográfiára, nem releváns súlyos sérülésre vagy halálra utaló Tartalom
 • Az egyéb okból tiltott, jogszabályba ütköző Tartalmak;
 • Diszkriminatív és/vagy gyűlöletbeszédet tartalmazó Tartalom, mely pl. testi, etnikai, vallási, nemi alapon, szexuális orientáltság, fogyatékosság vagy életkor alapján sértő illetve bántó;
 • Vulgáris, erkölcstelen kifejezések ideértve a speciális karaktereket használó, vagy más módon eltérő írásmóddal írt ilyen szavakat, kifejezéseket is.
 • Ha a Tartalomból kiderül, hogy az azt közzétevő felhasználó 18 év alatti.
 • Ha a Tartalom arra utal, hogy a felhasználó a kérdéses terméket egyáltalán nem vásárolta meg, azt nem is kapta ajándékba vagy a termékről láthatóan nincs ténylegesen tapasztalata.
 • Ha Tartalom csupán arra utal, hogy a kérdéses terméket a felhasználó az online vásárlást követően nem kapta meg vagy más terméket kapott.
 • Ha a Tartalomból kiderül, hogy a terméket a feltüntetettől (pl. a termék címkéjén közölt használati utasítás) eltérő módon használták;
 • Ha a Tartalom olyan állítást tartalmaz, amely szerint a terméknek gyógyászati előnyei vannak. Ilyen tartalom lehet többek között, de nem kizárólagosan, az az állítás, hogy a termék képes kezelni, gyógyítani, megelőzni vagy enyhíteni betegséget, vagy javítani egészségügyi állapotot vagy folyamatban lévő gyógyászati kezelést. Ha a Tartalom vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos ajánlásokat, összehasonlításokat vagy utalásokat tartalmaz.
 • Ha a Tartalom olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek úgy értelmezhetők, hogy orvosi tanácsot kérnek vagy adnak.
 • Ha a Tartalom nem magyar vagy angol nyelven van, kivéve az általánosan közismert más idegen nyelvű kifejezéseket, szavakat (pl. merci, bueno).
 • A [@] [$] [*] [...] speciális karaktereket tartalmazó Tartalmak. A zárójelet a Tartalom részének kell tekinteni; Szintén nem elfogadott a „script" kifejezés használata zárójeles formában: < script > < /script >.
 • Ha ugyanazt a Tartalmat tömegesen generálták és a rosszindulatúság nagymértékben valószínűsíthető.
 • Ha a Tartalom irreleváns vagy üres, pl. nem tartalmaz karaktereket, vagy azok nem értelmezhetők.
 • Személyes adatokat (olyan adatok amelyek adott emberrel összefüggésbe hozhatók) tartalmazó Tartalom Pl.:
          o   teljes név (kivéve közismert személyek)
          o   telefonszám
          o   pontos fizikai cím pl. lakcím
          o   e-mail cím
          o   bankkártya, hitelkártya adatok
          o   személy igazolvány szám
          o   TAJ szám
          o   bankszámlaszám
          o   autó rendszám
  Kivételek: becenév, ha az nem teljes név; helyadat, pl. város, ha az nem a teljes címet tartalmazza

 • Amennyiben a Tartalom kép, a fentiek mellett, a következők megjelenítése, illetve a következő képi anyag szintén nem elfogadott:
          o   meztelenség, erogén zónák
          o   bármilyen veszélyes vagy illegális tartalom
          o   erkölcstelen vagy undort keltő tartalom megjelenítése (pl. sebek)
          o   amennyiben a képen a terméket egyértelműen nem rendeltetésszerűen használják
          o   képügynökségeken keresztül elérhető vagy vízjellel ellátott fotók (kivéve a Henkel tulajdonában lévő fotók)
          o   10 percnél hosszabb videók
          o   gyenge minőségű fotók, ahol a tartalom nem kivehető


Budapest, 2021. október 1.